Skip qrcode

qrcode

Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

Skip Link Cool

Link Cool


ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin E-learning
Coming soon ...!
โดย Admin E-learning - ศุกร์, 22 กรกฎาคม 2016, 09:29AM
 
vdoonline
comming soon cai

รายวิชาที่มีอยู่

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ลำดับขั้นตอนการทำงานการเขียนผังงาน (Flowchart) รหัสเทียม (Pseudo code) การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในการใช้งานและปฏิบัติจริงโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อที่สนใจหรือประเด็นที่กำหนดให้ จัดสัมมนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ในรูปแบบต่าง ๆ และประเมินผลการดำเนินงานการสัมมนาวิชาการ
 • ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์และโปรแกรมสำเร็จรูป การวางแผน การเขียนบท การผลิต การนำเสนอ สื่อมัลติมีเดียประเภทต่างๆ การบันทึกจัดเก็บรูปแบบต่าง ๆ การดูแลและการรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและ การเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตรวจและกำจัดไวรัส แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์ สำรองและป้องกันความเสียหาย ข้อมูลการกู้คืนข้อมูล การแก้ปัญหา
 • ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการทำงานและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรโตคอล รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์บนเครือข่าย LAN MAN WAN
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดระบบเคลือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Networking, Types of Networks, Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Transmission Media, Network Connectivity, Serial Line Interface Protocol (SLIP), Point to Point Protocol (PPP) and IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineer) Protocols, Fiber Distributed Data Interface (FDDI) , Integrated Service Digital Network (ISDN) and Asynchronous Transfer Mode (ATM), Network Protocols and Models, The Open System Interconnection (OSI) Physical Layer, The Data Link Layer, The Network Layer, The Transport Layer, The Session Layer, The Presentation & Application Layers, TCP/IP, Leading Protocol Stack, Achieving Fault Tolerance, User Management, Introduction to Wireless Networking, Network Performance Analysis & Trouble-shooting
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server Operating System) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับการบริการและจัดการเครือข่าย การติดตั้งโปรแกรมการกำหนด สื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย การจัดการกำหนดสิทธิผู้ใช้ (Server administrator and User Management) การจัดการ Service ต่าง ๆ การจัดทำ Remote Control การเขียนคำสั่งสคริปต์ Server Command การจัดการ Web Server, File Server, DHCP Server และ Dns Server, การติดตั้ง Proxy Server การทำ Virtualization on Server การติดตั้งและกำหนดการทำงาน Firewall หลักการของ Cound Technology เครื่องมือและโปรแกรมในการจัดการ Server Management Tools การจัดการข้อมูลและโปรแกรมบน Web Server การทำระบบ Authentication การจัดทำระบบ Voice-over ip
 • ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบเครือข่าย สมาชิกในระบบเครือขาย ตรวจสอบความผิดปกติในระบบเครือขาย ติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลสมาชิกในระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบ Firewall โปรแกรม Antivirus และโปรแกรมอรรถประโยชน์ในระบบคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาและปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) การเลือกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์และการติดตั้งใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และการใช้งาน


 • ศึกษาเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย การขยายระยะบริการระบบเครือข่ายไร้สาย การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายไร้สาย การพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายที่ให้บริการในสถานที่ต่างๆ การใช้งาน WiFi Access Point และ WiFi Router การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ไร้สายกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์


 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของข้อมูล ISO 27000 สร้างกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศในระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการแข่งขัน ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม บทบาทของวิชาชีพที่มีต่อสังคมในเชิงจริยธรรม

 • ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์/คิดค้นเพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผน นําเสนอแผนงานโครงการดําเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปและนําเสนอผลงานโครงการ


kruded
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 วันนี้ เสาร์, 24 มีนาคม 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip พันธมิตร

พันธมิตร


moodle
Skip ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม

Skip ดาวน์โหลดโปรแกรม
Skip kdd Channel

kdd Channel

kddchannel